Kovács Hawa

Szakértő
Ügyvédek
Budapesten

ÜDVÖZÖLJÜK

Az Ügyvédi Iroda munkatársai a polgári jog valamennyi területén, mindenre kiterjedően eljárnak.

Tovább

Szolgáltatásaink magyar, angol, német, orosz és arab nyelveken érhetőek el.

szolgáltatások
Elsősorban arra törekszünk, hogy az ügyfelek részére korrekt, részletes tájékoztatást nyújtsunk a felmerülő jogi probléma jogszabályi hátteréről, hogy a kellő információk birtokában tudjuk közösen kiválasztani a leginkább gyors, hatékony és eredményes megoldást.

Az Ügyvédi Irodával szorosan együttműködő adótanácsadók, könyvelők, közjegyzők és tolmácsok segítik a magas minőségű ügyintézést. 

Ingatlanjog, Külföldiek ingatlanszerzése

Nagy tapasztalattal rendelkezünk az ingatlan adásvételt megelőző jogi tanácsadásban és az adásvétel lebonyolításában. 

 • Adásvételi, csere- és ajándékozási szerződések készítése
 • Ingatlanok megszerzésével kapcsolatos adó- és illeték tanácsadás
 • Ingatlanügyletek jogi átvilágítása (due diligence)
 • Vételi és értékesítési szándéknyilatkozat szerkesztése
 • Földhivatali ügyintézés
 • Külföldiek képviselete az ingatlan megszerzéséhez kapcsolódó engedélyezési eljárásban
 • Ingatlan adásvételhez kapcsolódó közmű és közös képviselet előtti ügyintézés
 • Jelzálogjogot, vételi jogot alapító szerződések készítése
 • Ingatlan (iroda, raktár, garázs, lakás) bérleti szerződésének készítése
 • Képviselet telekalakítási, telekhatár rendezési eljárásokban
 • Társasházi alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat, házirend készítése, társasházi közös tulajdon elidegenítése, társasházak jogi képviselete
 • Képviselet ingatlannal kapcsolatos perekben
 • Közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos szerződések készítése

Társasági jog, Cégjog

Kollégáink eljárnak cégalapítással, üzletrész adásvétellel, és cégek működésével összefüggő ügyekben.

 • Gazdasági társaságok alapítása, módosítása
 • Gazdasági társaságok átalakulása (társasági formaváltás, kiválás, szétválás, összeolvadás, beolvadás)
 • Végelszámolás, csődeljárás, felszámolási eljárás, gazdasági társaságok törlése
 • Társaságok képviselete a Cégbíróság előtt cégbejegyzési, változásbejegyzési eljárásokban
 • Társaságok peres és peren kívüli képviselete a különböző gazdasági jogviszonyokkal kapcsolatos eljárásokban, kártérítési, igényérvényesítési és elszámolási ügyekben
 • Társasági jogi dokumentumok szerkesztése
 • Üzletrész átruházása
 • Gazdasági társaságok működésével kapcsolatos jogi tanácsadás

Családjog

Irodánk a családjog komplex területeivel foglalkozik. Tanácsot adunk és képviseletet látuk el házassággal, házasság felbontásával, vagyonközösséggel és a közös gyermekekkel kapcsolatos ügyekben. Az a célunk, hogy ügyfeleink még a peres eljárást megelőzően egyezséget kössennek.

 • Házassági, élettársi vagyonjogi megállapodások készítése
 • Vagyonközösség megszüntetésével kapcsolatos megállapodások készítése
 • Képviselet házassági perekben (házasság érvénytelenítése és érvényességének megállapítása iránti per, házasság létezésének vagy nem létezésének megállapítása iránti per, házassági bontóper)
 • Képviselet házassági vagyonjogi perekben
 • Képviselet származás megállapítása iránti perekben (apaság vagy anyaság megállapítása iránti per, apaság vélelmének megdöntése iránti per, az utólagos házasságkötés hatályának megállapítása iránti per)
 • Képviselet szülői felügyelettel kapcsolatos perekben (szülői felügyeleti jog megszüntetésére irányuló per, szülői felügyeletet megszüntető határozat hatályon kívül helyezésére irányuló per)
 • Képviselet gyermek elhelyezése, elhelyezés megváltoztatása iránti perekben
 • Képviselet gyermek, házastárs, rokon tartása, tartás mértékének megváltoztatása vagy megszüntetése iránti perekben
 • Képviselet gondnoksággal kapcsolatos perekben

Alapítványok, Társadalmi és Közhasznú Szervezetek

Közreműködünk nonprofit szervezetek létrehozása és működtetése során. 

 • Alapítványok, társadalmi és közhasznú szervezetek alapítása, módosítása, törlése
 • Alapítványok, társadalmi és közhasznú szervezetek peres és peren kívüli képviselete

Kártérítési jog

Teljes jogi szolgáltatást nyújtunk kártérítési ügyekben a tanácsadástól a jogerős bírósági ítélet meghozataláig. 

 • Képviselet szerződéses kapcsolatokban, szerződésen kívül okozott károk megtérítése iránti perekben
 • Személyhez fűződő jogok (egyenlő bánásmód követelményének, lelkiismereti szabadság, emberi méltóság, jó hírnév stb.) megsértéséből eredő polgári jogi igények érvényesítése

Kintlévőség kezelése, Adósság rendezése

Adósságkezeléssel mind jogosulti, mind pedig kötelezetti oldalon széleskörűen foglalkozunk.

 • Jogosult vagy kötelezett képviselete fizetési meghagyásos eljárásban
 • Jogosult vagy kötelezett képviselete peres eljárásban
 • Jogosult vagy kötelezett képviselete végrehajtási eljárásban
 • Tartozáselismerő nyilatkozat szerkesztése 

Öröklési jog

Ügyfeleink kiemelkedően fontosnak tartják, hogy vagyonukról haláluk esetére rendelkezzenek. Segítséget nyújtunk ennek megtervezéséhez, végrendelet, szerződés elkészítéséhez. 

 • Végrendelet készítése
 • Képviselet a végrendelet Magyar Ügyvédi Kamara által létrehozott és működtetett országos központi nyilvántartásba vétele során
 • Képviselet hagyatéki eljárásokban közjegyző és bíróság előtt
 • Öröklési szerződés készítése
 • Tartási, életjáradéki szerződés készítése

Szerződések joga

Magánszemélyek és vállalatok részére egyaránt véleményezünk már meglévő, és előkészítünk új szerződéseket ügyfeleink érdekeit szem előtt tartva.

 • Vállalkozási szerződések (építési, tervezési stb.) készítése
 • Fuvarozási, szállítmányozási szerződés készítése
 • Megbízási szerződés készítése
 • Együttműködési megállapodások szerkesztése
 • Kölcsönszerződés és biztosítéki szerződések (jelzálogjogot, vételi jogot alapító szerződés) készítése

Védjegyügyek

Nemzetközi szinten eljárunk védjegyekkel kapcsolatos ügyekben, magyar és külföldi ügyfeleink számára részletes jogi tájékoztatást nyújtva.

 • Képviselet védjegyeljárásokban (védjegy lajstromozása, védjegyoltalom megújítása, védjegyoltalom megszűnésének megállapítása, védjegy törlése, védjegyoltalom megosztása)
 • Képviselet nemzeti, nemzetközi és európai védjegybejelentéssel kapcsolatos eljárásban
 • Képviselet védjegybitorlási ügyekben
dr. Kovács-Hawa Diána Ügyvéd
A Kovács-Hawa Ügyvédi Iroda alapítója. Több, mint 10 éves tapasztalattal és szaktudással rendelkezik a Családjog, Ingatlanjog, Társasági jog területén. Magyar és angol nyelven beszél.
Kapcsolat
Diana Kovacs-Hawa
DÍJAK
Az ügyvédi megbízási díj - munkadíj - az ügyfél és az ügyvéd szabad megállapodásának tárgya. A munkadíjat egyebek mellett befolyásolják az ellátandó ügy jellegzetességei és a ráfordítandó munka mennyisége.

Az ügyvédi munkadíj megállapításra kerülhet a teljesített munkaóra alapján. Ebben az esetben a megbízó a megbízási szerződésben kap tájékoztatást az adott ügy ellátásához szükséges munkaórák számáról. Vannak olyan ügyfajták, amelyeknél nem a munkára fordítandó munkaóraszám az irányadó, hanem az ügy ellátásához kapcsolódó felelősség miatt az ügy tárgyának értéke. Ezekben az esetekben a munkadíj a megbízás tárgyául szolgáló vagyontárgy értékének meghatározott százaléka.
A megbízót a munkadíjon felül, a megbízás ellátásához kapcsolódóan felmerült egyéb költségek (pl. illeték, közzététel, igazgatási szolgáltatási díj stb.) terhelik, amelyeket általában előre kell az Ügyvédi Iroda rendelkezésére bocsátani.

Különösen nagy gondot fordítunk a munkadíj és az egyéb költségek kiszámíthatóvá tételére, arra, hogy a megbízási szerződés aláírásakor a megbízó tisztában legyen az általa választott szolgáltatás árával.
Az ügyvédi megbízási díjról további információkat talál a Budapesti Ügyvédi Kamara és a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján.
Kapcsolat
Kovács-Hawa Ügyvédi Iroda 

Cím: H-1075 Budapest, Király u. 19. 2. em. 5/b.
Tel.: +36 30 335 83 43
E-mail: diana.kovacs-hawa@kovacs-hawa.hu

Ügyfélfogadás előzetes bejelentkezés alapján:
Hétfő - Csütörtök: 9-18 h
Péntek: 9-13 h